“O do shkosh me mua, ose të bëj atë që…”, mjekja fut në dorë pa.cien.tin dhe më pas ndodh çu.di.a…

“O do shkosh me mua, ose të bëj atë që…”, mjekja fut në dorë pa.cien.tin dhe më pas ndodh çu.di.a…

Dia gn ost iko n me k an cer një paci ent dhe nis një mar rë dh ëni e in ti me me të, duke përfunduar më pas në një s han ta h.

Kështu, një mj eke është futur në t e lashe, sepse sipas disa ra porteve ajo ka për fituar nga dobësia e një prej pa cien tëve të saj për të bërë s e.k s me të.

Theepa Sundaralingam, 37 vjeç, ishte mj ekja që di agn osti koi me k an c er një djalë. Por pas takimeve të tyre mj ekësore, gruaja u lidh me të përmes rrje teve soc iale dhe filloi t’i shkruante mesazhe atij.

Të dy përfunduan duke bërë s e…k s në spit ali n ku djali mje ko hej.
Por tani gruaja nga Toronto e Kanadasë, nuk mund të ush trojë profesionin e saj, pasi është ak uz u ar si ma nip ulu e se e një p acienti në nevojë.

Pa ci en ti tha se ndihej fa jtor por që nuk kishte rrugë tjetër zgjidhje pasi mje kja e kishte k ërcë nu ar se nëse nuk do t’i përgjigjej dëshirave të saj se..k.su.al.e, ajo do i vësh trirës onte j etën.