Gruaja re.fuzon propozimin per fejese, sepse unaza prej $1,500 me d iamant “nuk është e s htrenjtë sa duhet”…

Gruaja re.fuzon propozimin per fejese, sepse unaza prej $1,500 me d iamant “nuk është e shtr enjtë sa duhet”…

Gruaja besonte se unaza nuk ishte shtr enjtë mjaftueshëm, dhe i gjithë interneti u ç.me.nd kur ajo tregoi se ajo e ref.u.zoi unazën. Kur bëhet fjalë për unaza të fejesës, disa persona shpenzojnë disa mijëra dollarë për një unazë p ërfikte me dia mant. Por kjo grua, mendon se 1,500 dollarë nuk është sht renjtë mjaftueshëm, prandaj vendosi ta kthente unazën.

Kjo grua u kr.itik.ua shumë në R e d dit, sepse pë.rdo.rue.sit që e kishin nd.jekur prej vitesh thanë se ajo kishte “q arë me vite të tëra” për faktin që nuk është e fejuar me dikë. Kur partneri më në fund i p ropozoi, ajo e re.fu.zoi si shkak se unaza nuk ishte e mjaftueshme për të. Duke postuar në I nstagram, ajo iu tha ndj.ek.ësve se unaza “as nuk ishte e sh trenjtë, ishte rreth 1,500 dollarë”. Disa prej komentuesve thanë se 1,500 dollarë janë sht renjtë mjaftueshëm, dhe se postimi i saj ishte i tur.ps.hëm.