Kjo vajzë cdo DlTË e p uthte këtë të p astrehë, por cfarë bëri pIaku për të, do MBETENl pa fjaIë

Kjo vajzë cdo DlTË e p uthte këtë të pa strehë, por cfarë bëri pIaku për të, do MBETENl pa fjaIë

Shumë njerëz kanë një t endencë të pashpjegu eshme për t’i g jykuar njerëzit shumë shpejtë, pa asnjë justifikim dhe kjo e bën botën të jetë e vr azhdë.Vetëm të mendoni si reagojmë shumë nga ne kur shohim ndonjë të past rehë në rrugë, i pa Iarë, i pa rruar?

Shumica e njerëzve mundohen t’i shm angen kontaktit me ta ose shpesh kur një Iypës kërkon I ëmoshë njerëzit krejtësisht bëhen sikur nuk dëgjojnë por ndoshta këto nuk janë veprimet e duhura.

K apitalizmi e ka ka pluar botën dhe çdo ditë po bëhet më e vra zhdë ek zistenca. Disa njerëz thjeshtë nuk kanë pasur fat ose kanë gabuar ndonjëherë, por nëse ke hu mbur një betejë në jetë, nuk do të thotë se Iufta ka përfunduar.