Kjo është nëna 41-vjeçare punon në fa qet me “puIIë të kuqe” për të paguar studimet vajzës, fiton 20,000$ në muaj

Kjo është nëna 41-vjeçare punon në f aqet me “puIIë të kuqe” për të paguar studimet vajzës, fiton 20,000$ në muaj

Një nënë 41-vjeçare treguar se ka hapur një fa qe në Only/Fans për të pa guar shkollën e vajzës e cila studion për Juridik. Ajo kënaq kl ientët nga kamera me foto dhe video pro vokuese dhe fiton rreth 20 mijë dollarë në muaj.

Marcela Alonso, 41 vjeç, nga New York filloi këtë punë në 2017 për të bërë ca para shtesë dhe për të mbështetur vajzën e saj. Kur filloi pan demia e koronavirusit, Only/Fans u bë burimi i saj kryesor i të ar dhurave.

Marcela, e cila jeton në Manhattan ka thënë: Sy nimi im ka qenë gjithmonë që të përmirësoj jetën e va jzës sime dhe t’i ofroj asaj mundësitë që nuk ia kisha mundësuar më parë.Marcella dikur ka punuar si st riptiste, por para 6 vitesh ka hequr dorë nga kjo punë.

Edhe pse ishte në gj endje të fi nanconte arsimin e vajzës së saj në një shkollë katolike, Marcela e kuptoi që puna e saj ditore nuk mbulonte sa duhet shpenzimet. Kështu ajo vendosi të investojë kohën e saj para kompjuterit për të folur me kl ientët e saj.