Njihuni me njeriun që jeton per 60 vite mb yllur në makinë

Njihuni me njeriun që jeton per 60 vite mb yllur në makinë

Paul Alexander nga Dallas të Texasit që kur ishte pesë vjeç ka jetuar me së mundjen e p oliomielit.

Kjo së mundje e cila ka të bëjë me vë shtirësi në fr ymëmarrje, ka bërë që Alexander të jetojë më shumë se 60 vite në një makinë e njohur si ‘mu shkëria e hekurit” shkruan Vt, transmeton Indeksonline.

Mus hkëria e hekurit ishte një nga sh pikjet më të suksesshme të kohës dhe lejoi mijëra njerëz me pr obleme të fr ymëmarrjes për të marrë fr ymë përsëri. P acientët sht rihen brenda tij, dhe me pa jisjen mbyllur fort rreth qafës, krijohet një v akum ar tificial që m ekanikisht mbush mu shkëritë me oksigjen, transmeton Indeksonline.

Përveç që i ishin dë mtuar mu shkëritë nga p oliomieliti, ai ishte lënë edhe i pa ralizuar nga qafa e poshtë. Ai u mbështet fuqimisht në makinë, por kjo nuk i ka penguar atij që të arrijë suksese në jetë.

Paul shkoi në universitet dhe u bë një avokat gj yqësor, të cilin ai mund të merrte duke përdorur një karrocë. Por ai gjithmonë mori makinën e tij me të në r ast se pr oblemet e tij të fr ymëmarrjes paraqiten.

“Kur u transferova në Universitetin e Teksasit, ata u tm erruan të mendonin se unë do të sillja m ushkërin tim prej hekuri, por e bëra, dhe e vendosja në k onvikt, dhe kam jetuar në k onvikt me mus hkërinë time të hekurt,” ka thënë Paul.

Mirë, për shkak se ishte një makinë, ajo duke e b artur pas vete dhe u dë mtua. Kjo i kushtoi shtrejt përdoruesit të tij. Mirëpo, ai posti video në internet duke kërkuar ndihmë për t’I rregulluar p ajisjen.
Për fat të mirë për të, një mekanik i quajtur Brady Richards ofroi ndihmë duke ia rregulluar makinën e tij.

Vë shtirësia në fr ymëmarrje e pa raliza nuk e pengoi Paulin që të bëhet njeri i suksesshëm. Ai shkruajti edhe një libër për je tën e tij me sti lolaps në gojë.