Nuk keni për ta besuar! Ja sa fëmijë mund të li ndë njëherësh një femër

Nuk keni për ta besuar! Ja sa fëmijë mund të l indë njëherësh një femër

Një grua në Kaliforni lindi në vitin 2009 – 8 foshnje. Gjashtë djem dhe dy vajza, të gjithë të shëndoshë dhe me peshë normale. Por shpesh mund ta keni pyetur vetën, sa fëmijë mund t’i lind një grua brenda një s htatzënie.

Nuk ka kufi shk encor, por numri më i madh i fe tuseve në një m itër ishte 15 dhe kjo gjë ndodhi në vitin 1971. Dr.Gennaro Montanino i Romës p retendonte se kishte hequr nga mi tra e një gruaje 35 vjeçare plot 15 foshnje.

Numri më i madh i foshnjeve të lindura përnjëherë nga një sht atzëni ishte 9 dhe të gjithë vdi.qën. Ndërsa pa e përfshirë r ekordin me 8 fëmijë të gruas nga Kalifornia, rekordi i fëmijëve të lindur nga një nënë brenda një sht atzënie është 7, të gjithë të gjallë.

Sa i përshtaten kaq shumë foshnje mi trës së një nëne? Kufiri i numrit nuk është aq me rëndësi sa v ëllimi dhe pesha e fëmijëve. Në përgjithësi, pasi pesha t otale e foshnjave arrin rreth 12 kilogram, mitra fillon të nd jej dhi mbjet si të lindjes, sa më shumë rritet pesha, aq më shumë rriten dh imbjet.

Formula më e përafërt për datat e duhura që të fillojë lindja kur nëna ka më shumë se një foshnje në bark fillon nga 37 javë (binjakë), 34 (trinjakë) e kështu me radhë.

Shkencëtarët ende nuk e dinë saktësisht pse lindja fillon më herët kur ka më shumë foshnje, por kjo gjë është e si gurtë e zakonisht kur ndodh një gjë e tillë, lindjet bëhen me pr erje ce zariane dhe lindjet janë më të hershme.

Vlen të theksohet se përveç kësaj zakonisht nuk ka komplikime të tjera përveç në r aste të veçanta.