Dеtајеt rrëqееthëѕе/ E qëIIоί 31 Нerë me th i k ë, 28-vjeçarja në Fier ishte 6-јаvëѕhe ѕ htatzënë

Dеtајеt rrëqееthëѕе/ E qëIIоί 31 Нerë me th i k ë, 28-vjeçarja në Fier ishte 6-јаvëѕhe ѕ htatzënë

Zba rdhen det aje tr ondi tëse nga v ras ja e 28-vjeçares Irvana Medinaj (Hyka) nga bashkëshorti i saj, mbrë mjen e kaluar në Fier.
28-vjeçarja ishte 6 ja vëshe sh tatzënë, ndërsa është go ditur me th ikë në të gjithë tr upin nga bashkëshorti 29-vjeçar Demokrat Medinaj. Kr imi tra gjik ka ndodhur në sy të dy fëmijëve të mi tur të çiftit 6 dhe 4 vjeç.

Mësohet se çifti nuk ka pasur kon fli kte me njëri-tjetrin. Ata ishin martuar me mbl esëri dhe jetonin në lagjen “Sheq i madh”, në qytetin e Fierit.

Dy të rinjtë kanë deba tuar me njëri-tjetrin, dhe më pas bashkëshorti e ka që lluar 31 h erë me thi kë të renë. Menjëherë pas kri mit au tori i ngj arjes është lar guar nga banesa dhe nuk është kapur ende nga po licia.