Gj endja shëndetësore e qytetares që po licia i hodhi sprej pse nuk ia vendosi qenit m askën…

Gj endja shëndetësore e qytetares që p olicia i hodhi sprej pse nuk ia vendosi qenit ma skën…

Pjesëtarë të Po licisë së Kosovës kanë përdorur sp rej l otsjellës ndaj një qytetareje për ta arr estuar sot në rrugën B në Prishtinë.

Ajo në fillim nuk iu kishte bindur ur dhrave të p olicisë që e kishin ndaluar pasi kishte nxjerrë në shëtitje qenin e saj pa m askë si gurie.

Fotografi të gj endjes së saj shëndetësore ka publikuar avokati Arianit Koci, nëpërmjet ‘Facebook’-ut. E njëjta kishte deklaruar se punon në QK UK dhe v uan nga as tma.

Koci ka thënë se qytetarja Emina Haxhiu, është në gjendje jo të mirë shëndetësore, teksa i bëri thirrje Inspektoratit Po licor që të veprojnë në pë rputhje me l igjin.

Me çfarë le htësie e përdorë një p olic sp rejin, ndaj një vajze të re e cila e ka a stmën – është pabesueshme.

Papritmas, edhepse kanë qenë fillimisht 4 pol ic, njëri e nxjerrë sp rejin dhe e s përkatë në sy Eminën – duke ia r rezikuar j etën për shkak të a stmës që e ka.

Duhet theksuar që po lici me sp rej dhe një p olice e kanë pasur sjelljen ja shtë zakonisht të k eqe – sipas të dë mtuarës.

Ftoj Inspektoratin P olicor që menjëherë t’i merr xhirimet e kamerave të lokaleve përreth, dhe të veproj sipas di spozitave li gjore.

Emina sonte është në gj endje jo të mirë shëndetësore.