Avokatja e thotë “troç”: Pr o*stitutat e l uksit mbrohen nga njerëzit e p ushtetshëm që shkojnë me to…

Avokatja e thotë “troç”: P ro*stitutat e l uksit mbrohen nga njerëzit e pu shtetshëm që shkojnë me to…

Avokatja Enida Bozheku ka bërë një deklaratë të fortë mbrëmjen e së mërkurës sa i përket çështjes së p ro.sti.tucionit në Shqipëri.

E ftuar në emision “Opinion”, Bozheku u shpreh se pr.ost.itutat e lu ksit nuk dë nohet, pasi shkojnë me njerëz të pu shtetshëm, të cilët i mbrojnë.

Ajo tha:

Pr.os.tituta e kla sit, për aq kohë sa merr atë lloj shi frash do të thotë që shkon me njerëz të p us htetshëm ndërsa njerëz të pu shtetshëm në një s ituatë, në të cilën pr.o.st.itucioni në të dyja anët është i ndaluar, do të thotë që mbrohet.”
Teksa komentoi mundësinë e l egalizimit të pro.stitu.cionit në vend, avokatja theksoi se nëse kjo gjë do të ndodhte, do të zgjidheshin disa p robleme thelbësore.

Sipas saj, l egalizimi i pr.os.titucionin do të bënte të mundur kontrollin e moshës dhe shëndetin.

Po ashtu, Bozheku tha se një nga pro blemet e pro.st.it.ucionit janë edhe së mundjet e transmetueshme se ksua lisht, teksa përmendi fe nomenin e a bortit.

E para kontrolli i moshës. Duhet të jetë një l egalizim me rregulla. Kush do e ketë kontrollin, që janë or gane të po licisë, me kontrolle të herë pas hershme, në një si stem të mo nitoruar me kamera për ti si guruar jetën, sepse është ko nte ks ti i dhu nës që ndodh. E dyta është pr oblem shumë i rëndësishëm i shëndetit. Më parë u fol për një vajzë pr.ost.itutë që ka tre fëmijë, ajo i ka si p asojë se nuk është mbrojtur po kush ga rantin që nuk është mbartëse e s ëmundjeve s eks ualisht të tr ansmetueshme. Së mundjet se ksu alisht të transmetueshme janë pr oblem, nëse pyesim në qendra shëndetësore gjinekologët kemi f enomene e a bortit që lidhen me pro.st.itucionin. Le galizimi i rregulluar me forma li gjore që i përshtate k ontek stit ligjor të vendit tonë, edhe m oralit, duhet të kemi kujdes.”