Gr abitje te selia e AAK-së, ar restohet g rabitësi menjëherë pas a ktit…

Gr abitje te selia e AAK-së, ar restohet gr abitësi menjëherë pas a ktit…

Një gr abitje ka ndodhur para pak momenteve te s elia e AAK-së, në Prishtinë.

Burime të IndeksOnline kanë bërë të ditur se me këtë ra st gra bitësi ka arritur që t’i marrë një sasi të parave tek një ins titucion mikrofinanciar.

Burimet kanë bërë të ditur se pas gr abitjes është ala rmuar P olicia e Kosovës dhe është vënë në ndjekje të gr abitësit, ndërkohë që në një p erimetër të afër të vendit ku ka gr abitur ka arritur që të ar restojnë g rabitësin.