Avokati Tomë Gashi del para “Gjykatës, ja për çfarë akuzohet”

Avokati Tomë Gashi del para “Gjykatës, ja për çfarë akuzohet”

Është mbajtur sh qyrtimi gj yqësor ndaj avokatit Tomë Gashi i cili ak uzohet për veprën pe nale ‘‘Shk elje e fshehtësisë së pr ocedurës’’ gjatë g jykimit të Azem Sylës.

I njëjti para gj ykatës u deklarua i pafajshëm dhe tha se nuk kishte vendim nga gjy katësja që ajo se ancë dëgjimore ishte konfidenciale dhe se dëshmitarët ishin në mb rojtje. Sipas Gashit kjo është bërë më qëllim të dë mtimit të imazhit të tij, r aporton “Betimi për Drejtësi”.

‘‘Ata edhe me pas dashtë me me d ëmtu e që kanë dashtë, nuk kanë ditë, juridikisht nuk kanë ditë, sepse me pas ditë është dashtë me nxjerrë ak tvendim paraprak se gjithçka është konfidenciale, me ma jep një vendim që unë ta nënshkruaj duke i ditur pa sojat’’, u shpreh Gashi duke iu referuar gj yk atëses se Eulex-it, Marie Tuma.

Prokurori i r astit, Blerim Igrishta tha se i qëndron prapa a k takuzës ku sipas provave e që sipas tij, janë linqet e mediave, vërtetohet se i a kuzuari Gashi ka zbuluar emrin e d ëshmitarit duke bërë kështu v epër p enale.

“Kësaj g jykate i kemi ofruar tri apo me shume linqe të mediave publike e po ashtu edhe fotografi në të cilën është bazuar edhe kjo a ktakuzë. Me e laborimin e të njëjtave do të vërtetohet f ajësia e tani te a k uzuarit” u shpreh p rokuroi Igrishta.

I a kuzuari Gashi po ashtu në provat e ofruara gj ykatës ishin disa linqe të lajmeve të publikuara në disa media e që sipas tij ishin deklarata para se të mbahet seanca dëgjimore. Ai gjithashtu ofroi edhe disa prova të tjera që sipas tij e d ëshmojnë pafajësinë e tij.

Të njëjta g jykatësi i vetëm në këtë p roces g jyqësor, Eroll Gashi, i refuzoi me arsyetimin se të këto prova g jenden në shkresat e l ëndës dhe se disa prej tyre kanë të bëjnë me f azë tjetër të p rocedurës.

Në këtë s eancë nuk u thanë fjalët përfundimtare pasi prokuroi i shtetit, Blerim Igrishta kërkoi që kjo se ancë të shtyhet pasi ka angazhime tjera gjatë ditës.

Se anca e rrallës u caktua më 15 mars 2021 në ora 13:20.

Sipas a k takuzës së pë rpiluar më 16 mars 2018, nga pr okurori Blerim Igrishta, avokati Gashi më 29 prill të vitit 2016, rreth orës 10:54, pasi që paraprakisht kishte përfunduar s eanca dë gjimore në Gj ykatën Themelore në Prishtinë, e ku në p ro cesverbal ishte informuar nga g jykatësi i r astit se sea nca është e mbyllur dhe se duhet të ruhej si konfidencialitet ajo çfarë flitej aty, i njëjti me të dal nga seanca, pa autorizim ishte zbuluar të dhënat për identitetin e personit të mbrojtur në procedurë p enale duke iu drejtuar mj eteve me deklarata dhe duke përmendur emrin e tij në mënyrë publike.