SHQIPERI../ U tregon fëmijëve videot e tij n.u.do teksa bën s*ks me një tjetër femër: Bëhu si babi.

SHQIPERI../ U tregon fëmijëve videot e tij n.u.do teksa bën s*ks me një tjetër femër: Bëhu si babi.

Bashkëshorti e dh.u.n.on gjy kata jep vendimin që të qëndrojnë në të njëjtën banesë. Katër urdhra mbr.oj.tje nuk i dhanë fund to.r.t.urës së nënës së 3 fëmijëve të mos dh.u.n.ohej sistematikisht nga ish bashkëshorti i saj.

Edhe pse duhet të ishte një shembull i një kryefamiljari të mirë, të paktën fëmijët e tij, edhe me këta të fundit us htron dh..u.në psi.olog.jike madje shkon edhe me tej. Ai dh.u.no.n nënën në sy të tyre si dhe kryen veprime të tu.r.ps.hme po në prani të tre fëmijëve të mi.t.ur. Veprime të cilat janë të rë.n.da për psi.ko.logjinë e një a dulti kur pë rballet me to, ndërsa për fëmijët janë sh.o.k.u.ese.

Nëna e kësaj familje të dh.u.n.uar ankohet në emisionin Fiks/Fare duke rrë.fyer se ajo vetë dh.u.n.het nga bashkëshorti që prej vitit 2010 .H.a.lli i kësaj zonje bëhet edhe më i rë.n.dë kur nëna e tre fëmijëve ,ku 2 prej të cilëve v.u.aj.në nga s ëmundja e ta.la.semisë rrëfen për emisionin Fiks Fare se ish bashkëshorti i saj jo vetëm dh.u.non atë, por kr y en ak te dhe veprime të t.u.r.pshme në prezencë të fëmijëve.

Në një video të cilën kjo zonjë e ka vënë në di spozicion dhe të emisionit Fiks/Fare duket ish bashkëshorti i saj që bën veprime të t urpshme me një lodër s..ksi në prezencë të fëmijëve, pa lënë mënjanë fjalorin e n.d.y.rë dhe dh.u.nën kundrejt ish bashkëshortes.

Të gjitha këto bëhen në sy të vajzës së m.itur.Gjithashtu zonja na rrëfen se ish bashkëshorti u ka treguar fëmijëve foto të tij n.u.do apo foto duke k ryer ak tin s.e.ksual me një femër tjetër dhe të birit i thotë se duhet të bëhesh si babai.

Në fakt ky problem nuk mbaron me kaq për këtë zonjë, por bëhet akoma dhe më i rë.ndë kur gjykata në urdhrin e fundit të mbr.ojtjes jep vendimin e shkurtuar se të dh.u.nu.arit duhet të qëndrojnë në të njëjtën banesë me dh.u.ue.sin.

Fiksi disponon urdhrat e mb.rojtjes dhënë nga gj ykata ku në tre prej tyre përcaktohet se dh.u.nu.esi duhet të qëndroj larg banesës ndërkohë në të fundit me një vendim të shkurtuar gj ykata nuk përcakton largësi të dh.un.u.esit duke e lënë në të njëjtën banesë me të dh.un.u.rën.

Po kjo g.jykatë para disa kohësh ka vendosur që bashkëshorti dhe babai dh.u.n.ues të d.ë.n.ohet më 6 muaj b.u.rg pikërisht për kr yetrjen e vepra të t.u.rpshme.