Kur l igji funksionon/ Dë nohen me b urg ish-ministrja dhe vajza e ish-Presidentit rumun

Kur lig ji funksionon/ Dë nohen me b urg ish-ministrja dhe vajza e ish-Presidentit rumun

Një g jykatë në Rumani d ënoi sot me bu rg Elena Udre, ish-Ministre e Turizmit në qeverinë rumune. Gjithashtu është d ënuar edhe Ioanna Basescu, vajza e ish-presidentit, Traian Basescu.

Ata u dë nuan për pa strim parash dhe n xitje të rys hfetit gjatë fushatës presidenciale të vitit 2009, ra porton RomaniaInsider.

Vajza e ish-presidentit u dënua me pesë vjet bu rg ndërsa Udrea, bashkëpunëtore e ngushtë e ish-presidentit Basescu, me tetë vjet, pa të drejtë ankese.

He timi i ekipit a nti-k orrupsion në Rumani ka krijuar një numër ve primesh kr iminale në partitë politike në pushtet, të cilat përfshijnë k onflikt interesi, ab uzim të p ushtetit dhe pozitës zyrtare, ma shtrim dhe dhënie të ko ntratave shtetërore në k ëmbim të ry shfetit.