Jasmina Nuk P ërmbahet Dot! Zh vesh Andin Dhe I Hipën Sipër

Jasmina Nuk P ërmbahet Dot! Z hvesh Andin Dhe I Hipën Sipër

Gjatë ditës së sotme u tra nsmetua takimi i radhës mes Jasminës dhe Andit i cili mendohej se do të ishte sqarues, por gjërat “devijuan” paksa. Pasi sqaruan m arrëdhënien e tyre me

konkurrentët e tjerë ata u përqafuan dhe sh këmbyen pu thje disa herë, duke krijuar p ërshtypjen se mes tyre ka lindur edhe një ndj enjë. E madje në një moment ajo i hoqi edhe pjesën e sipërme të veshjes së Andit, duke i nde njur shumë afër, e duke e pr ovokuar me pyetje. Ndërkohë gjatë transmetimit të emisionit Andi deklaroi se do të vazhdojë të jetë i fokusuar vetëm te Jasmina nga tani e tutje.