Zb uIohet arsyeja pse shumë femrave u pëIqen ky ve prim i “PlSTË” gjatë MAR RËDHËN.lET.

Zb uIohet arsyeja pse shumë femrave u pëIqen ky ve prim i “PlSTË” gjatë MAR RËDHËN.lET.

Sh uplaka b*t hëve ndodh sp o n t a nisht gjatë ma rrë dhënies, është shumë e k.ënaqshme. Por si ka mundësi që pël.qehet kaq shumë?

Shpjegimet janë të shumta, dhe disa prej tyre i kanë rr ënjët në shkencë.

“Journal of Neuroscience”, për shembull, ka vënë në dukje se si dhi.mbja dhe kënaq.ësia kanë si emërues të tyre të përbashkët dop aminën, një l ëndë ki.mike që prodh ohet në përgjigje të dy st imujve.

Në anën tjetër, një shup lakë në të p.asme mund të ndihmojë për ta bërë m arrëd hënie më i n.t ensive dhe të këndshme, sepse sjell një f luks në rritje të gjak.ut në z onën e të p a smeve, shumë afër me atë të or ganeve gj. enitale, duke rritur ek. sitimin, shkruan Shkodranews.