Jam Në HaII,B urri Sjell Në Shtëpi Shokët E Tij Dhe Më Kërkon Të..

Jam Në HaII,B urri Sjell Në Shtëpi Shokët E Tij Dhe Më Kërkon Të..

Deidre është r ubrikë e veçantë në ku adër të The/Sun, e cila merret me pr oblemet personale të ind ividëve të ndryshëm.Ekipi i Deidre i përgjigjet rreth 1,000 lexuesve në javë, duke iu përgjigjur atyre në pro blemet se ks uale, emo cionale dhe pr ob lemet familjare,

Sidoqoftë, së fundmi ka qarkulluar një rrë fim mjaft interesant i cili ka bërë bujë, ku një grua 30 vjeçe tregon për martesën e saj me burrin pe rvers.Ky është rrëfimi i plotë i saj:“Të dashur Deidre,Burrit tim i pëlqen të më shikoj duke bërë se ks me meshkuj tjerë përderisa ai shikon dhe tani kam rënë në da shuri me njërin nga ta.

Meshkujt za konisht janë shokët nga b irraria. Ai i merr në shtëpi kur mbyllet b irraria dhe kur të gjithë janë të de hur. Pasi që vijnë, ata vazhdojnë të pinë edhe për një orë ose dy.Ndonjëherë ndonjëri nga ta e ksitohet dhe fillon të më pr ek, ndërsa bu rri im nuk re agon.Gjithmonë është ndonjëri që dëshiron të jetë vetëm me mua në dhomën tjetër ose edhe në kuzhinë. Burri im gjithmonë e vëren se çfarë është duke ndodhur dhe vjen të shikoj.

Tani ka ndodhur e pas hmangshmja dhe kam rënë në da shuri me njërin nga ta! Ai është i dashur, ndryshe nga tjerët, dhe asnjëherë nuk më be zdis për se ks. Herën e parë vetëm kemi folur dhe jemi përqafuar.Ndj enjat tona kishin filluar të rriten dhe takimet ishin shpeshtuar. Zakonisht takohesha me të gjatë kohës kur vajza jonë 12 vjeçare ishte në shkollë, e burri në punë.Para një viti, i kisha mbushur 30 vjet dhe e pyesja vetën se çfarë jam duke bërë, pse po i pranoj idetë p erverse të bur rit tim. Ai është 48 vjeçar!

E dija se është koha të largohesha. Pr oblemi ishte se vajza nuk dëshironte të largohej nga shoqëria e saj, prandaj ajo kishte qëndruar ndërsa unë i isha bashkuar da shnorit tim.Gjithçka ishte e pë rsosur, mirëpo burri im nuk kujdesej siç duhej për vajzën tonë dhe unë br engosesha se ajo është në rre zik. Prandaj jam rikthyer dhe kam nge cur në një martesë pa da shuri me një mashkull që e ur rej. Ende shihem me da shnorin tim, mirëpo nuk e lë të vijë në shtëpi.”Stafi i Deidre i është përgjigjur këtij rrë fimi duke thënë se vajza e tyre din shumë pak për rrethanat, mirëpo fëmijët janë shumë më v ëzhgues sesa që e dinë prindërit.

Stafi i ka su gjeruar asaj t’i tregoj vajzës se askush nuk duhet të pajtohet me aso rrethanash mizore.“Burri juaj nuk është i dh unshëm, mirëpo sjelljet e tij janë a buzive, prandaj mund të kërkoni ndihmë edhe nga or ganet e ndryshme. Fillojeni një jetë si prindër i vetëm dhe e organizuar, pastaj shikoni si po ju shkon lidhja me da shnorin”, ka shkruar stafi i Deidre.