Angela Merkel është vërtetë vajza e HitIerit?.

Angela Merkel është vërtetë vajza e HitIerit?.

Gj ykuar sipas dokumenteve të shërbimit kryesor të zbulimit të Republikës Demokratike Gjermane të njohur si Stas, Angela Merkel është tr ashëgimtare e Adolf Hitlerit, transmeton InfoPress.

Në vitin 1954, lindi një fëmijë, një vajzë e vogël, të cilën Stasi e id entifikon si Angela Merkel, ka ncelarja e sotme e Gjermanisë.

Data e lindjes zyrtare e saj është 17 korrik 1954, megjithatë, sipas dokumenteve të kësaj po licie se krete ak tualisht në ar kivat so vjetike të K GB-së, ditëlindja e saj e vërtetë është 20 prill 1954.

Nëse iu besohet pr etendimeve të këtij shërbimi se kret, vajza e Adolf Hitlerit lindi pikërisht në ditëlindjen e tij.

Sipas d osjes së Sta sit gjerman, vajza e Hitlerit po mban tani zyrën e njëjtë si babai i saj – atë të ka ncelares së Gjermanisë.

Dita e lindjes së Angela Merkelit, siç është detajuar në d osjen e St asit, u bazua në h ulumtimin e mje kut gjerman Karl Klauberg. Klauberg u kla sifikua si një nga mj ekët më të k eq na zist i njohur si “Engjëlli i vd ekjes” dhe u dë nua nga gj ykatat s ovjetike si ‘kr iminel lu fte’.

Sipas njoftimeve, doktor Klauberg u lirua nga so vjetikët pasi shërbeu vetëm shtatë vjet dë nimin e tij në kë mbim të kthimit të d osjeve të fshehura të K GB-së për ek sperimentet e tij të mbarësimit ar tificial në mesin e na zistëve.

Sipas pre tendimeve m jekut n azist iu dha drita e gjelbër që të fillonte me rin gjalljen e gjenit të Adolf Hitlerit! Kur Klauberg po kthehej në perëndim të Gjermanisë, u ar restua menjëherë dhe u vra dy vjet më vonë, ndërsa g jykimi i tij ishte ende në p roces.