Të gjithë po pro,vojnë po,zicionin turk, këto lëvizje i garantojnë çi,ftit kë,naq,ësi të çm,endur. Do e p raktikoni çdo natë

Të gjithë po pro,vojnë po,zicionin turk, këto lëvizje i garantojnë çi,ftit kë,naq,ësi të çm,endur. Do e p raktikoni çdo natë

Dëshironi të n dizni pa.sion në dhomën e gjumit? E ksperimentimi me p ozicione të ndryshme të se.ksit është një mënyrë e thjeshtë për t’i dhënë një shtysë j etës suaj të se.ksit. Por ka edhe disa mënyra të tjera të cilat ju vijnë në ndihmë dhe ua bëjnë jetën tuaj in.time edhe më të zj arrtë.Dhe tani, ka një lëvizje tjetër të ç uditshme që ju do të dëshironi ta mësoni përmendësh për më vonë.…

Në këto ditë f estash, shumë çifte kanë provuar p ozicionin se.ks ual të “Turqisë”.Ndoshta nuk ju duket shumë interesante, por… ja si kryhet ky p ozicion: Në po zicionin e m is ionarit, gruaja duhet të sh trihet me shpinë dhe këmbët e saj t’i ng rejë në ajër. Partneri para pe.netrimit, duhet t’i sh tyjë këmbët e saj mbi kokën e partneres dhe më pas të nisë pe.netrimin.…

Ndërsa kërcen me e ntuziazëm, ata janë në gjendje të kapen në këmbët e nënshtruara për mbështetje. Kjo është një lëvizje që ju s iguron një kë naqësi të shumëfishtë pasi ky p ozicion i lejon djalit të stimulojë atë më thellë.Ju mund ta nisni ngadalë, dhe më pas nëse ju pëlqen, mund ta ndryshoni ritmin,…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn