S kandal! Gruaja heq br*kët në supermarket

S kandal! Gruaja heq br*kët në supermarket

Një ngja rje e pazak ontë ka ndo dhur në një superma rket në Afrikën e Jugut , ku n jë grua për shkak se është par ala jm ëruar nga sta fi se duhet të ketë m askë anti-Covid, ka hequr të bre ndshmet për t’i përdo rur si një “ma skë”.
Gruaja iden titeti i së cilës nuk dihet, u fi lmua gjatë gjithë “pro cesit”, pasi r oja i si gurisë i kërkoi që të ven dosi m askë.

Ajo pr ete ndoi se nuk kishte një të tillë, por pasi ai e “kë rc ënoi” se do ta nxir rnin nga superma rketi, gruaja h oqi të b ren dshmet dhe i ven do si më pas si ma skë.