TURP/ Lajmi Fundit, zbulohet më në fund se kush e dergoi në H age Thaçin…!!!

TURP/ Lajmi Fundit, zbulohet më në fund se kush e dergoi në H age Thaçin…!!!

Ish-ep,rori i lartë i U shtrisë Çli.rimtare të Kosovës, dhe ish agje,nti i SHIK-ut, Na.im Miftari, përmes një postimi në Fa,cebook, ka shkruar për ish-presid.entin Hashim Thaçi.

Mif,tari ka reag.uar pas a k uzave që u bënë këto dit,ë se Thaçin e kanë dërguar në Gj,ykatë Speciale.
Sipas tij, Hash,im Thaçi e ka dërguar veten në Spe.ciale, dhe askush tjetër.

Re,agimi i Miftarit:

Po fli,tet se Hashim Thaçin në burg..un e Hagës e dërguan jo Ga,nia, jo Naimi, jo Milaimi, jo Ramizi, jo Rexha, jo Hasani e Hyseni, por nuk qëndr,ojnë këto asnjëra pasi në bu.rgun e H agës Hashim Thaçi e ka dërgua vetveten, sa herë ta sheh Hash.imi në mëngjes vetveten në pasqy,re në banjën e tij të Ha gës le ta din se ai pë.rball tij në pasqyre është fajt..ori pse gjendet Hash,imi aty në bu rg!

Nejse tje,tër punë është nëse më thir.rin mua në gj ykatë si dëshmit,arë apo i ak uzuar s’është me rëndësi tani atje do të ndih,moj pak’ Hashim Thaçit sipas mundë.sive se e ka meritua vet me i nd,ihmua do ti ndihmoj!