Mos kalo pa dhënë ng ushellime/ Nd ërroi jetë në moshë shumë të re Kaltrina Rasimi nga Gjilani.

Mos kalo pa dhënë ngu shellime/ Nd ërroi jetë në moshë shumë të re Kaltrina Rasimi nga Gjilani

Ju njoftojmë se ka ndë rruar j etë në moshë të re Kaltrina Rasimi nga Gjilani. Kaltrina (Qerim) Rasimi ndër roi j etë në moshën 36-vjeçare pas një së mun dje të r ëndë. Kaltrina gëzoi respekt dhe dashuri tek të gjithë personat që e njohen falë mirësisë dhe urtësisë që kishte.

Ndarja nga je ta para kohe është një hu mbje shumë e madhe dhe e vës htirë për shoqërinë dhe gjithë familjen. Shumë e v ështirë për ta pranuar që na ike shumë shpejt dhe në moshë kaq të re. Kujtimi për ty do të jetë i pë rhershëm!