11-vjeçari humbi je tën nga i ftohti, familja p adit k ompaninë e dritave

11-vjeçari humbi j etën nga i ftohti, familja p adit k ompaninë e dritave

Familja e një djali 11 vjeç në Texas të SHBA-ve, ka n gritur një p adi kundër k ompanive të energjisë elektrike duke i ak uzuar për n eglizhencë. Texasi u pë rball nga moti i ac artë si rrallëherë dhe për shkak të sistemit të dobët, miliona banorë u pr ekën nga ndërprerja e dritave prej ditësh të tëra.

P adia e familjes është ng ritur për n eglizhencë dhe v ënien e fi timeve mbi mirëqenien e banorëve të kompanive “Ercot dhe Entergy”.

Av okati i familjes argumenton në p adinë e n gritur:

“Pavarësisht se kishin njohuri për pa rashikimin e motit të tm errshëm për të paktën një javë më parë, dhe njohurinë se sistemi nuk ishte përgatitur për më shumë se një dekadë, E rcot dhe En tergy dë shtuan të ndërmarrin ndonjë veprim pa raprak që mund të kishte sh mangur kr izën”.

K ompanitë e energjisë të shtetit po p ërballen me a kuza të tjera përveç ndërprerjes së dritave, pasi shumë qytetarë kanëthënë se u kanë ardhur f atura më të larta në krahasim me përdorimin e e nergjisë.

Teksasi ka një sistem energjie i cili ope ron në mënyrë të pavarur nga shtetet e tjera.

“Guvernatori Greg Abbott ka bërë thirrje për një hetim ndaj kompanisë Ercot, i cili menaxhon rrjetin për mbi 90% të klientëve të Texas-it”.