“SubhanAllah Cfare Pamje, Ky Njeri Kaq Guximtar Fal Namazi Ne Mesin E Luaneve”..!

“SubhanAllah Cfare Pamje, Ky Njeri Kaq Guximtar Fal Namazi Ne Mesin E Luaneve”..!

SubhanAllah Qfar Pamje, Ki Njeri Kaq Guximtar Fal Namazi Ne Mesin e Luaneve”..! A thua pse..? Pergjigjen do ta gjesh ne tekstin ne vazhdim..!S’ka d yshim se mosfalja e namazit ka p asoja të mëdha dhe të rre zikshme në d ynja dhe në ah iret. Ne do të ce kim disa prej tyre dhe lusim Allahun që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë e namazit dhe ta kenë parasysh se ç’do t’i g odasë ata që nuk e falin namazin.

1. Lënia e namazit është shkak për ndë shkimin në va rr. Allahu xh.sh. thotë: “E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të v ështirë.”

(Ta Ha, 124) Komentuesit e Kuranit kanë thënë se fjala “do të ketë jetë të vës htirë” ka për qëllim ndëshkimin në v arr dhe dihet fare mirë se ndëshkimi në v arr është një jetë shumë e v ështirë.Ai që e lë namazin ka bërë një vepër shumë të k eqe, e cila do ta shoqërojë edhe në va rr.