Kosovarja tridhjetëvjeçare i “mashtron pesë të dashurit e saj në Zvicër”

Kosovarja tridhjetëvjeçare i “mashtron pesë të dashurit e saj në Zvicër”

Tashmë e d ënuar vitin e kaluar me një d ënim të ku shtëzuar në N euchâtel, një grua nga kosova është paraqitur të hënën para Gj yktës ra jonale në Vevey për ma shtrim.

Ata janë pesë bu rra, v iktima të dys huar të gën jeshtrave të një kosovareje, të cilët kishin krijuar një grup në W hatsApp për të r rëfyer fa tkeqësitë e tyre. Të hënën, Gj ykatës në Ve vey dy prej tyre i thanë se si Ana i kishte ma shtruar ata. Kjo 30-vjeçare, e papunë dhe një p ro stitutë e ra stit, ishte dë nuar tashmë në vitin 2018, në N euchâtel, me 30 muaj burgim me kusht për një rast rr ëmbimi, d ëmi i të cilit arriti në 400,000 franga.

Eriku, shefi i një k ompanie të vogël, ishte das huruar në këtë grua simpatike me flokë të zeza. Por, sapo hyri në një lidhje me të, Ana arriti t`ia n xjerrë 50-vjeçarit më shumë se 100,000 franga, si dhe një veturë, të cilën ajo e s hiti në Kosovë, shruan “20 Minutes”, përcjell Shtegu.com. Ajo i kishte thënë se ishte një mu lti milionere, por se ishte e sëm urë nga k anceri. Për t’u dhënë për mbajtje sh pikjeve të saj, ajo i shkroi e-m ail të r remë nga avokatët, kinse d yshohe se janë përgjegjës për kthimin e m ilionavje të saj dhe një letër nga “Prokuroria Publike”. Ajo gjithashtu e kishte përgatitur një ditar të r remë për të z butur mikun e saj. “Ajo është një aktore e shkëlqyer”, tha Eriku para t rupit gjy kues.

Duke k ërcitur gishtërinjtë e duarve, Ana i pranoi a kuzat, të cilat i justifikoi me bo rxhet e saj, ndërsa kishte menduar se bëhej fjalë për paratë e përbashkëta familjare: “Kam jetuar një vit e gjysmë me të”. Vërejta që iu dha në Neuchâtel, nuk e ktheu në binarët e duhur: “Unë përpiqem të mos gë njej më”, tha kosovarja që da shnorët i jos hte përmes T i nder-it ose shp alljeve të vogla p ublike.

“Ajo më firmosi një pranim të bo rxhit nën një emër të r remë”, tha v iktima tjetër, e cila humbi 4000 franga. Duke e gj ykuar si të ç oroditur, pr okurori kërkoi 18 muaj bu rg për ma shtrim. Nga ana tjetër, mb rojtja kërkpo lirimin nga a kuzat. A ktgj ykimi do të shp allet me shkrim.