DHIMBJE E MADHE/ “Ndahet Lajm I Hidhur Per Albin Kurtin, Sapo U Zbuluan Kurthet Qe Po Pergatiten Per Te”!!!

DHIMBJE E MADHE/ “Ndahet Lajm I Hidhur Per Albin Kurtin, Sapo U Zbuluan Kurthet Qe Po Pergatiten Per Te”!!!

Pandeli Ma,jko mendon se ideja e ‘bashkimit kombëtar’ është i.de e vjetëruar, e shekullit të kaluar, pran.daj ,sipas tij, Albi,n Kurti nuk duhet të merret më me të.,

Rrush prej me ndve, Pandeli Majk,os prej se i kanë shkuar shokët në ha psane, ka har.ruar që është shqiptar.Ideja e Zot,it për krijimin e njeriut është edhe më e vje.tër se ideja e ‘bashkimi kombëtar’, prandaj jeta sipa Pandeli Majkos është ‘veprim.tari’ p rimitive.

Teoria e Ei nseinit për r elativ..itetin po ashtu është e shekullit të kal,uar, prandaj nuk bën ta marr.im seriozisht.
Ec e mbus,hja mendjen Pandei Majkos, i cili kujton se Leon.ardo da Vinci për shembull është i kohë,s së vjetër, i las htë, kurse Edi Rama ës,htë ‘risi’ në pikturë, modern.

Arti, Dija, Ideja, Shke,nca nuk kanë afat të përd,orimit, Majko.Albin Kurti do të je,të Kryeministër i Kosovës.Nëse e ka ‘shkruar’ Zo.ti të ndodh bashkimi kombëtar, shqiptar..ët nuk mund ta ndalin.
Sot, Shqipëria zyr.tare është kundër bashkimit me Kosovën më ,humë se sa Serbia.

Ne kësaj rad.he, do të bëhemi a traktiv. Kush na do, kus,h do të bashkohet me Ne, e di ku mu.nd të na gjej. Ne duaj Shqipërinë-e Ata du,aje veten: No/more ‘I Love You’s’.

Njëherë duhet të bashk.ohemi (tinëz), si me pa hir, e pasta,j të tregojmë ‘valla s’di, ndodhi, krejt ra.stësisht, si papritur, mos shihni kusur’.
Se edhe Elisa Spiro,pali po sh qetësohet sa herë po e përmendin bashkimin.

Milion,erja zhelane, i tha Albinit ‘s’ka cicmic’.
(Luaj cic,mic do të thotë: e sjell rrotull di.çka a dikë pa i dhënë rrugë; bëj një punë sa për të kaluar kohën). Po ka moj ci cmi c, qysh s’ka, kush po të pyet ty, Idi,ote, an ti-bashkim. Kësaj radhe, Albin Kurti ka punë tjera. Bashkimin po ua lëmë J.uve. Neve na mjafton Dash..uria.

2. Dialogu.

Dial.ogut dhe komuni,kimif nuk i t.huhet ‘JO’.
Kurrë.
Gjit.hmonë PO dialogut, edh,e me arm ikun.

Me g,ojë PO, me ve,pra JO.

Nuk ka nev,ojë ta dijë asku..sh se çfarë ndjen Ti për askend, ndj enjat mbaji pë.r vete, bile nëse munde.sh, mos n djej hiç, edhe më .mirë në do të jes.h i suksesshëm.
Sinqeriteti është luks i m,adh, plus që s’ta lyp kush, lëre që është i pado,bishëm, por të prish punë.
As që e njeh kush sinqerit,etin ‘qysh duket’.
Albin Kurti nuk do të bie as në njërën e as në t.jetrën g rackë. S’ka n,evojë ta thuash atë që e b,ën (se shihet me sy), por bëje a.të që e thua.
P.S. Sa më i palum,tur Je, d ashuria jote është më e madhe (Orhan Pamuk).Prandaj, e ke.mi dashur kaq fort Shqipërinë.