Bën Sikur Ka Para, Por Saimirit I Dalin Të Pa larat/ Disa Vite Më Parë Në Gjermani I Lutej Një Femre

Bën Sikur Ka Para, Por Saimirit I Dalin Të P alarat/ Disa Vite Më Parë Në Gjermani I Lutej Një Femre

Saimiri i Love/Story ose nd ryshe i njohur si djali “en drra e cdo vjeh rre” duket se eshte st ervitur dhe eshte mes uar te kerkoje nuse ne te lev izion.
”Love/Story” nuk eshte ek spe rienca e tij e pare. Rreth 6 vite me pare Saimiri ka qene duke ker kuar nuse edhe ne Gjermani. Ai ka marre pjese ne f ormatin gjerman “Nex t Ple ase” ne tele vizionin RTL/II. Por duket se nuk ka p atur aspak suk ses keshtu qe u kthye te ma rre nuse shqiptare. Saimiri ne kete emi sion ishte me disa djem te tjere njell oj sic jane rre shtuar vajzat sot per te ka qene edhe ai i rre shtuar per nje vajze!

Ose syni ni i Saimirit nuk eshte asp ak nusja, por fa ma! E kjo eshte st rat egjia qe ai ndj ek per te arritur ku lmin e f ames se tij.

Saimiri mom entalisht eshte shpr ehur se e ka gje tur se ke do te zgje dhe mes Generdes dhe Merit edhe pse eshte pe rf olur se ai dhe Generda nji hen qe ne Gjermani dhe jane te li dhur. Kjo mbe tet per tu pare.