T.rondit nusja: Burri më det.yroi të shkoja me pa gesë me deputetin shqiptar, ja sa p agoi..!!

T.rondit nusja: Burri më det.yroi të shkoja me pa gesë me deputetin shqiptar, ja sa pa goi..!!

Një grua e ka de no ncuar burrin e saj, me pre tendimin se e ka sh f r ytëzuar për pr os ti tucion.

Ajo pohon se bashkëshorti e ka det yruar që të kr yejë marr ëd hënie se k suale me pa gesë edhe ish-deputeti kosovar, H. A. Gazeta kosovare “Sinjali” shkruan se për këtë r ast Pro kuroria Th emelore e Prizrenit kishte mbyllur het imet. Sipas artikullit, burri i gruas e sh iti te ish-deputeti në k ëmbim të 500 eurove.