“Theu orën policore, vajza i shpëton gjobës duke puthur policin”…

“Theu orën policore, vajza i shpëton gjobës duke puthur policin”…

Një po lic është p ezulluar nga puna pasi në vend që t’i vendoste g jobë një vajze, e pu thi atë. Ng jarja e p azakontë ndodhi në Peru dhe gjithçka është filmuar nga kamerat e s igurisë. Vajza që shihet në video kishte t hyer orën po licore dhe kur p olici e ndaloi, ajo e bindi të mos e ndëshkojë në k ëmbim të p uthjes.

Mediat e huaja bëjnë të ditur se p olici është p ezulluar nga detyra dhe po zhvillohen h etime për këtë ra st. Ibero Rodriguez, zy rtar për si gurinë e qytetarëve tha: “Kryetari ynë, Luis Molina, e ka marrë vendimin për ta pez ulluar menjëherë këtë p olic. Ekzistojnë disa shk elje: Vajza nuk e respekton distancën sociale dhe ai e lejon këtë gjë. Më pas, ai e heq maskën dhe i jep një pu thje. Kjo është shk elje s erioze dhe për këtë arsye ai është pe zulluar”. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU