S ELEFISTAT Themelojn Bashkësi Fetare S elefiste, Qëllimi Shqiptart ti bëjn me Mjekrra dhe Arab

S ELEFISTAT Themelojn Bashkësi Fetare Se lefiste, Qëllimi Shqiptart ti bëjn me Mjekrra dhe Arab

Xhemal Jakupi, th emues i Bashkësisë Islame S elefije “Dar el-Hadith” në një prononcim për Tv Klan Maqedoni thekson se re gjistrimi i kësaj bashkësie nga ana e tyre është bërë në mënyrë që të mund të usht rojnë siç thotë ai aktivitetin e tyre fetar në mënyrë l egale.

Jakupi pranon bashkësia që ka th emeluar ai është pa ralele me institucionin që përfaqëson islamin në Maqedoni, Bashkësinë fetare islame të Maqedonisë.

Regjistrimi i këtij s ubjekti fetar nxiti r eagim të a shpër të BFI-së e cila e vlerësoi këtë regjistim në kundërshtim me li gjet përkatëse dhe e quajti pa ralelizëm në institucionit kushtetues të Bashkësisë Fetare Islame.

v1de0