“Erdogan është me origjinë shqiptare, nga Kraja e Malit të Zi”

“Erdogan është me origjinë shqiptare, nga Kraja e Malit të Zi”

Erdogani, ashtu si A tat urku dikur, nuk ka parapëlq yer të flasë për ori gjinën e familjes së tij. Duke qenë se në Turqi nuk gj enden rrë njët e familjes së tij, pati spe kulime se Erdogani është me o rigjin ë gje orgjiane, madje a rm ene. Në vitin 2003, kur Erdogan u bë kryeministër, ai e gjeti të arsyeshme t’ i mo honte këto h ipoteza, por pa dhënë shpjegime të de tajuara për or igjinën e familjes së tij, duke u mjaftuar të thotë në mënyrë të papërcakt uar se ai është turk.

Por Turqia është një vend ku ka një tr aditë të fortë fisnore dhe turqit au toktonë, e ruajnë ve tëdijen e rrë njve të tyre, si prejardhje f isnore, si vendlindje familjare (krahinë e madje fshat, apo lagje qyteti). Edhe Erdogan s igurisht që e njeh origjinën e tij, por ka arsyet e tij për të mos e treguar atë. Erdogan me shumë mundësi është shqiptar.

Për këtë kam një informatë nga një njeri shumë se rioz, një shk encëtar, i cili nuk ka asnjë ars ye për të gë njyer, dhe të dhënat e të cilit gjithsesi mund të sh ërbejnë si pr emisë për kërkime të m ëtejshme. Disa vite më parë, duke pi rë kafe me profesor Osman Krajën, ish-r ektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës në vitet ’80 dhe ish-amb asador më vonë, ai më tregoi një hi stori familjare shumë in teresante.

Familja e profesorit kishte em igruar në Stamboll për shkaqe eko nomike në kohën e P erandorisë Os mane. Ashtu siç e tregon dhe mbiemri i profesorit, familja e tij është me o rigjinë nga Kraja, një krahinë e populluar me shqiptarë në jugperëndim të Liqenit të Shkodrës, dhe që gjendet në Malin e Zi të sotëm. Sot banorët e të nëntë fshatrave të Kr ajës janë deklaruar të gjithë shqiptarë në c ensuset e mbajtur në Mal të/Zi.