A ka sh pirt ky njeri/Bëri foto me të shoqen s htatzënë pastaj e h odhi nga shkë mbi: P ërlot vëllai i saj- Ai nuk d erdhi një pik l ot, donte vetëm p aratë

A ka sh pirt ky njeri/Bëri foto me të shoqen s htatzënë pastaj e h odhi nga shkë mbi: P ërlot vëllai i saj- Ai nuk d erdhi një pik l ot, donte vetëm p aratë

Hakan Aysal, 40 vjeç, u arre stua për v ra sjen e gruas së tij Semra Aysal, 32 vjeç dhe foshnjës së tyre të palindur ndërsa ishin me pushime në Butterfly Valley në Mugla, Turqi, në qershor 2018.

Pr oku rorët pr etendojnë se Aysal e sht yu gru an e tij nga sh këmbi në mënyrë që ai të mund të p ërfitonte g aranci si gurimi pas vd e kjes së saj.

Në një intervistë, g jykata dëgjoi një video nga vëllai i v ik timës, Naim Yolcu, i cili tha: “Kur shkuam në Institutin e Mje kësisë Lig jore për të marrë t rupin, Hakan ishte ulur në makinë. Ne jemi të sh katë rruar si familje, por Hakan nuk u shfaq aspak i tri shtuar. Nuk q au, as një pikë lot i ka dashur pa ratë e s igurimeve.