N ASA kërkon njerëz që rrinë të s htrirë, paga deri në 19 mijë euro

N ASA kërkon njerëz që rrinë të s htrirë, paga deri në 19 mijë euro

N ASA kërkon vullnetarë për të qëndruar dy muaj në s htrat, e për këtë do të marrin një pa gesë prej 19 mijë dollarësh. Por, ndërkohë, për 60 ditë nuk duhet të ngrihen nga kr evati për asnjë herë të vetme.
Stu dimi i zhvilluar në bashkëpunim me A gjencinë Ha pësinore evropiane dhe atë Ha pësinore gjermane sy non të kuptohen r eagimet e tr upit në mungesë të gr avitetit, e si gurisht të shihen edhe efektet n egative.

Kjo do të bëhet duke s imuluar një sit uate të ngjashme me atë të hapësirës, që do të thotë dy muaj pa lëvizur nga sht rati. Gjithsej kërkohen 12 b urra dhe 12 g ra, të moshave nga 24 deri në 55 vjeç, e të gjithë duhet të dinë gjermanisht.