Ja për çfarë po bëhet Gati GJERMANIA në vitin 2021….

Ja për çfarë po bëhet Gati GJERMANIA në vitin 2021….

Shteti Gjermando të marrë më në fund një bo rxh prej 180 mil iardë eurosh në 2021, për shkak të v alës së dytë që e ka d etyruar të zgjasë k ufízimet, sipas bux hetit vjetor të mi ratuar në K omisionin e Fi nancave nga Bu ndestag, shkruan AT SH.

Apr ovuar, pas 17 orëve diskutime, ky b uxhet pa rashikon një t otal prej 179,8 miliardë euro bor xhe të reja për vitin 2021 dhe 498,6 miliardë euro për shpe nzime publíke, sipas dokumentit përfundimtar.

Shteti gjerman do të marrë rreth 84 miliardë euro më shumë nga sa kishte parashikuar Ministria e Fin ancave në shtator, para mbërritjes së v alës së dytë.

Bundestagu vendosi në fillim të nëntorit kufizime të reja duke mb yllur në mënyrë të veçantë baret, h otelet dhe qendrat kulturore dhe të argëtimit, që kanë ndikuar në e konomi.

Dhe kancelarja gjermane, Angela Merkel njoftoi zgj atjen e këtyre m asave , pë rballë një s ituate shëndetësore që vazhdon të jetë sh qe tësuese.

Si p asojë e kësaj, Berlini ka zgjatur për një muaj urg jencat të vendosura për të mbështetur kom panitë më të p rekura nga kuf izimet, të cilat rë ndojnë mbi bux hetin fe deral. Bu ndestagu mi ratoi bu xhetin.