Baba Turk qe ishte d illeri i se k eqes d enohet me 10.000 vite b urg

Baba Turk qe ishte di lleri i se k eqes d enohet me 10.000 vite b urg

9 mijë e 803 vjet bu rgim është dë nuar një Adnan Oktar, pr edikues në Turqi. Ky d ënim i “padgjuar” më parë është dhënë pë r shkak të një serie ak uzash që rë ndojnë mbi imamin. Gj yqi për Oktarin zgjati gjithsej 15 muaj dhe 450 ditë, ndërsa u zhvilluan rreth 180 s eanca dëgjimore.

68-vjeçari njihej për mënyrën e ç uditshme të pr edikimit të tij duke u rrethuar nga një numër i madh vajzash me d ekolte dhe mi nifunde. Mediat e cilësojnë atë edhe si kr eun e një kulti se.ksi nisur edhe nga qa sja që kishte me vajzat, të cilat kishin kaluar të gjitha përmes op eracionesh plas tike.