Rrëfimi i shqiptares nga Tetova: “17 vjeç më kanë marrë UFO-t, kam parë banorë të Diellit” (VIDEO)

Rrëfimi i shqiptares nga Tetova: “17 vjeç më kanë marrë UFO-t, kam parë banorë të Diellit” (VIDEO)

Shumë prej nesh janë të njohur me pre tendime të ndryshme për fen omene pa rano rmaIe, pavarësisht faktit nëse jemi ske ptikë apo i besojmë. Për të folur pikërisht për këto fen omene par ano rmaIe, sa të vërteta janë, a bazohen ato në fakte shkencore dhe a ka një shpjegim real për to, të ftuar në programin “Rudina”, në Tv Klan, kanë qenë Alfred Cako, studiues dhe botues, Flora Xhemani, gazetare turizmi dhe Altin Bogdani, psi kolog, studiues dhe botues.

“Fen omenet par ano rmaIe quhen të gjitha ato fen omene, të cilat nuk perceptohen nga arsyeja njerëzore. Ndarja midis fe nomeneve par anorma le dhe fenomeneve të zakonshme lidhet me atë që quhet ide ra cionale dhe ide ir acionale. Pe rceptimi ra cional lidhet me faktin që çdo gjë e per ceptojmë nëpërmjet shqi save dhe çdo gjë që shqi sat nuk na e pranojnë, një pjesë e njerëzve, ata që nuk mendojnë me in tuitë, janë të prirur që mos i besojnë këto lloj fe nomenesh. Njeriu është i kufizuar shumë në p erceptimin e realitetit dhe jo çdo gjë mund të shpjegohet përmes shkencës”, shprehet Alfred Cako.

Qenie të tilla si fa ntazmat, kafshët m i st erioze, gjithnjë kanë ndjekur ndërgjegjen tonë kolektive. Disa thonë se këto f enomene janë prodhime fiziologjike, të tjerë këmbëngulin se ato janë ps ikoIogjike.

“Unë kam pasur komunikim me një vajzë më ka marrë në Vi ber, nga një fshat i Tetovës, e cila thotë që jam rreth 42 vjeç, por ngjaj si 17 vjeç, sepse në moshën 17-vjeçare më kanë ardhur dhe më kanë rrë mbyer U FO-t. Më kanë folur shqip me një gjuhë pak të vë shtirë, por edhe e shkruajtur ishte pak e v ështirë. Donte të bisedonte me mua, besoj se ti do më kuptosh, më tha. Vijnë më rrë mb ejnë, tha, pothuajse vazhdimisht. Kam udhëtuar, më ka folur çfarë ndodh në pla netët e tjerë, në diell. Kam udhëtuar në Diell, kam parë banorë të di ellit, që ne i besojmë se ek zistojnë në disa kushte të veçanta. Thotë që babai më ka çuar tek hoxha, më ka rr ahur hoxha, më ka mbështjellë me çarçaf. Unë vazhdimisht kam biseduar me atë, disa herë dhe më thotë që nëse dikush kërkon të takojë një j ashtëtokësor, mjafton të jetë në një vend në periferi, në një kodër, mjafton ta kërkojë dhe atij personi do t’i shfaqen ja shtëtokësorë”, tregon më tej Cako.

Gjithsesi, dukuri të tilla janë përfoIur shumë, duke krijuar a nx itur besime dhe teor i të çdo lloji. Nga pikëpamja shkencore, këto për voja janë edhe më të vë shtira për t’u kuptuar. Provat mungojnë, pasi fe nomeni shfaqet në kushte k aot ike, që e bëjnë studimin e tij në kohë reale pothuajse të pamundur. Prandaj edhe fen omene të këtij lloji quhen “paranormaI”, sepse ndodhin krahas ose paralelisht me ng jarjet normale ose reale.

Sipas të ftuarve, disa e ksperienca par anormaIe janë lehtësisht të shpjegueshme, bazuar në veprimtarinë de fek toze të trurit.