Meshkuj Bëni këtë veprim dhe gr atë menjëherë do të arrijnë e.ks.tazë

Meshkuj Bëni këtë veprim dhe gr atë menjëherë do të arrijnë e.ks.tazë

Meshkuj Bëni këtë veprim dhe g ratë menjëherë do të arrijnë e.ks.tazë!Studiuesit gjermanë an ketuan 240 gra rreth or.g.azm.ës, dhe më shumë se gjysma vlerësuan se kë.naqësia e një partneri është shumë e rëndësishme në mënyrë që të kë naqen.Gazetari Michael Kastleman, i cili më shumë se 40 vjet u përgjigjet pyetjeve të cilat kanë të bëjnë me s.e.k.sin, thotë që shumica shtr ojnë pyetjen – si t’i ndihmoj partneres sime që të pë rjetojë or.g.a.z.ëm?,…

Studiuesit nga Universiteti i Michiganit u kanë ndarë rastësisht 810 bu rrave dy histori er.o.t.i.ke për të lexuar.Në njërën h istori femra ka për jetuar or.g.a.z.ëm, ndërkaq në tjetrën jo. Pastaj, i kanë l utur që të vler ësojnë ma sku litetin e tyre dhe vetëbesimin s.e.k.s.ual.Ata të cilët kanë lexuar tregimin në të cilin mashkulli ka bërë që femra të p ërjetojë o.r.g.a.zëm, kanë dhënë vlerësim shumë më të mirë, gjë që është treguar që vlerësojnë ndi hmën e tyre që ua japin grave në drejtim të arritjes së ku.lmit.Në fund, për të dyja palët është me rëndësi të dinë që askush askujt nuk i jep o.r.g.a.z.ëm. O.r.g.a.z.m.at janë si buzëqeshja. K omikët nuk janë persona të cilët thjeshtë arrijnë të na bëjnë të qeshim. Ata na ndihmojnë të shfaqim emo cionin i cili është brenda nesh.Kjo po ashtu vlen edhe për or.g.a.z.m.ën! Partnerit apo partneres mund t’ia l ehtësoni procesin, por pa dëshirën dhe vullnetin e tyre nuk do të keni sukses.Prandaj mos t’ju vijë t.u.r.p të bisedoni për s.eksin dhe ta pyesni partnerin tuaj se çfarë i përshtatet dhe çfarë dëshiron.,…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…