Foshnja i lindi e vd.ekur, por ajo që zbuloi më pas i ndryshoi j etën

Foshnja i lindi e vd.ekur, por ajo që zbuloi më pas i ndryshoi j etën

Një nënë “ze mër thye r” ishte e sho ku ar dhe e tri sh tuar pasi foshnja e saj lindi e v dek ur. Nuk mund ta besonte çfarë kishte ndodhur, por në mes të fa tk eqësi së, ajo mori lajmin që nuk e priste.

Claire Jones zbuloi se ishte sh tatzënë dhe vajzën e porsaardhur në jetë e konsideron si një dhu ratë nga vogëlushi i saj, Charlie.

“Unë e ur re ja faktin që Charlie të var ros ej, doja ta merrja dhe ta sillja në shtëpi, të ng rohtë dhe të sigurt, me fëmijët e mi të tjerë. Kur kuptova që isha sht atzënë, fillova të ndryshoja qëndrimin tim ndaj j etës. Si gurisht që Isabella, nuk mund ta zve nd ësojë ku rrë Charlie, por unë besoj se ajo është një dhuratë prej tij, që ne të buzëqeshim sërish”.

Claire ishte nënë e tre djemve nga një lidhje e mëparshme, kur u takua me partnerin e saj, Barry. Një vit më pas, ajo mbeti sht atzënë me fëmijën e tyre të parë së bashku. Gjatë sh tatzënisë, ajo filloi të kishte pr ob le me dhe gjatë vizitës në spi tal ajo kuptoi se foshnja nuk shfaqte më shenja jete brenda barkut të saj. Në kushte të tilla, Claire bëri lindje të de ty r uar dhe vogëlushi lindi i v de k ur.