“Sekreti” që ta dallosh nëse një femer është “BISHE” në k revat…

“Sekreti” që ta dallosh nëse një femer është “BISHE” në kre vat…

Nëse mendoni se gratë që bëjnë se.ks më mirë simbolizohen nga femra e bukur dhe jo shëse, gaboheni. E vërteta është krejtësisht ndryshe, pr etendon një studim i shkencëtarëve indianë i b otuar në “Times of India”.

Sipas hul umtimeve më të reja, aks ionet më të nx ehta në kr evat dhe or.gazmat më të fuqishme i kanë femrat l eshatore! Vërtet ato duhet të rruhen dhe t’i depilojnë duart, këmbët, barkun, mustaqet dhe pjesën më të madhe të tr upit, mirëpo mu për këtë kanë përparësi shumë më të mëdha në krahasim me femrat të cilat nuk kanë nevojë për el iminim të shpeshtë të qimeve. Çështja është, natyrisht, tek ho rmonet. Femrat të cilat kanë qime më shumë, më të e rrëta dhe më të gjata, kanë nivel më të lartë të te.stoste roneve, gjë që patjetër ndikon edhe në cilësinë e marrëd/hënieve se.ksu ale.

“Për shkak të te sto steroneve të shtuara, pika G dhe kli torisi te tipat e këtilla të femrave re agojnë më fuqishëm gjatë p enet rimit, andaj edhe ndiejnë k ënaqësi më të madhe, ndërkaq org.azmën e kanë më të fuq ishme dhe e arrijnë më lehtë”.