Publikohen detaje rrë qethëse/ Albertit që ia mori j etën babai, gruaja e kapi në hotel me një këngëtare

Publikohen detaje rr ëqethëse/ Albertit që ia mori je tën babai, gruaja e kapi në hotel me një këngëtare

Detajet e reja për ng jarjen e rë ndë që tro ndi ti shqiptarët, duket se nuk po i vjen fundi.

M arrëdhënia e vi kt imës me gruan e tij, ish-missin Besa Gashi ka qenë disa herë në pr ag ndarjeje për sh kak të dhunës që Albert Krasniqi ka us htruar ndaj saj, por edhe tr adhtia.

Pro blemet mes tyre kishin nisur më herët, madje ata kanë te ntuar të ndahen edhe herë të tjera, por d ivorci nuk është f inalizuar. Sipas mediave kosovare, në vitin 2010 është përfolur se Krasniqi e kishte tra dhtuar Besën me një këngëtare.

Në atë kohë u tha se ish-Missi e ka gjetur bashkëshortin me këngëtaren në m otele dhe në po zicione in time. Mirëpo, pavarësisht sit uatës, duket se Besa zgjedhur për të shpëtuar martesën e tyre duke vazhduar deri para një jave se të ndodhte kr i mi i r ëndë në familjen Krasniqi.