Gruaja e deputetit shqipetar nga Tirana e rra h dashnoren e burrit…

Gruaja e deputetit shqipetar nga Tirana e rra h dashnoren e burrit…

De tektivi pr ivat është një profesion i lirë që usht rohet që nga viti 2015 në Shqipëri.Në këtë vit u li cencua për herë të parë nga shteti, Instituti i Detektivit Pr ivat, i vetmi që formon dhe l ice ncon i nve stigues.Deri më tani numërohen rreth 40 “Sherlok Holmes shqiptarë”.Detektivi privat lindi si profesion për herë të parë në Francë në vitin 1833. Me ndryshimet e para një viti në Shqipëri në Ko din e Pr ocedurës Pen ale dhe Ci vile u jepet e drejta pa lëve të paraqesin në gj.yq prova të mbledhura edhe nga de tektivë pr ivat..

Një in vestigues he ton që nga tr.ad.htia bashkëshortore e deri tek ma.sht.rime fi nanciare, vj.ed.hje teknologjie, aks.i.de.nte rrugore, vr.as.je të pazbulu ara, zhd.u.kje të personave e të tjerë.Top Channel sjell historinë e një 28 vjeç areje nga Tirana që punësoi një de tektiv p rivat për të provuar dy.shi.met e saj se partneri e tra.dh to.nte.Ajo kishte 6 vjet që bashkëjetonte me njeriun që donte. Lindën një fëmijë dhe fill pas kësaj gjërat ndryshuan..Shtjjypp rrekllamenn me posshtte dhe shiikjoo vijjdeon e plotte.